Cena právních služeb

Odměnu za právní služby advokátů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti
č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif). V rámci této vyhlášky se sjednává smluvní odměna, přičemž způsob jejího určení a výše závisí zejména na druhu právní služby, jejím předmětu, rozsahu a náročnosti.

Za právní porady, konzultace a právní rozbory obvykle sjednáváme hodinovou odměnu.

V případě trvalých právních služeb ve více věcech je možné sjednat paušální měsíční odměnu.

Odměnu je rovněž možné sjednat podílem na hodnotě věci nebo jejím výsledku.

Je-li klient v občanském soudním řízení zastoupen advokátem, může mu být při úspěchu ve sporu přiznána náhrada nákladů tohoto zastoupení, která je určována podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.